top of page
Betonowa ściana

 

Klauzula wykonalności

​​

Zdarza się, iż wierzyciel posiada wyrok sądu zagranicznego przeciwko osobie mieszkającej w Polsce i mającej tu swój majątek. W takiej sytuacji konieczne może okazać się stwierdzenie przez sąd polski wykonalności wyroku zagranicznego. W drodze tego postępowania wnioskodawca uzyskuje tytuł wykonawczy, z którym następnie może udać się do polskiego komornika i rozpocząć egzekucję. Do wniosku należy załączyć:

  • urzędowy odpis orzeczenia

  • dokument stwierdzający prawomocność orzeczenia

  • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego pochodzi

  • tłumaczenia przysięgłe powyższych dokumentów

Klauzulę wykonalności można nadać także wyrokowi sądu polubownego (w konsekwencji staje się on tytułem wykonawczym). Zgodnie z regulacją Kodeksu postępowania cywilnego wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności. Wniosek składa się do sądu apelacyjnego i należy załączyć do niego oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis. Procedura ta dotyczy zarówno orzeczeń sądów polubownych wydanych na terenie RP, jak i za granicą. 

Prawnicy naszej Kancelarii pomogą Państwu w uzyskaniu klauzuli wykonalności zarówno dla wyroków zagranicznych, jak i orzeczeń sądów polubownych. Przeanalizujemy Państwa sprawę pod kątem możliwych działań (możne okazać się, że łatwiejsze będzie na przykład uzyskanie europejskiego tytułu egzekucyjnego). Pomożemy Państwu uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty oraz ich tłumaczenia przysięgłe, złożymy wniosek oraz inne pisma procesowe, a także zapewnimy reprezentację na rozprawach i posiedzeniach. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami prosimy o kontakt.

bottom of page