top of page

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422):

 • Karolina Słupecka, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka. Adwokat Karolina Słupecka, ul. Grenadierów 13/27, 04-052 Warszawa, tel. 503157559, NIP 9512501075, REGON 385987373 oraz

 • Adrian Grochowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Adrian Grochowski, ul. K. Wyki 15/59, 01-318 Warszawa, tel. 606173776, NIP: 5792161051, REGON: 389030554

       

         ustalają niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dalej zwany „Regulaminem”.

 1. Karolina Słupecka jest adwokatem wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie pod nr WAW/ADW/10379.

 2. Adrian Grochowski jest adwokatem wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie pod nr WAW/ADW/10138.

 3. Właściwym zbiorem zasad etyki zawodowej dla wykonywanego przez Karolinę Słupecką oraz Adriana Grochowskiego zawodu jest Kodeks Etyki Adwokackiej.

 4. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług prawnych za pośrednictwem Internetu.

 5. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://www.sgadwokaci.com/, warunki zawierania i rozwiązywania umowy, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

2. Definicje legalne pojęć zawartych w Regulaminie

 1. Usługodawca - Karolina Słupecka, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka. Adwokat Karolina Słupecka” oraz Adrian Grochowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Kancelaria Adwokacka Adwokat Adrian Grochowski".

 2. Usługobiorca:

  • a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

  • b) osoba prawna,

  • c) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

  • – zawierająca umowę z Usługodawcą, jak i podejmująca czynności zmierzające do zawarcia umowy;

 3. adresy poczty elektronicznej Usługodawcy – slupecka@sgadwokaci.com; grochowski@sgadwokaci.com

 4. adresy do doręczeń właściwy dla Usługodawcy – ul. Grenadierów 13/27, 04-052 Warszawa; ul. Kazimierza Wyki 15/59; 01-318 Warszawa

 5. nazwa banku i nr rachunku bankowego Usługodawcy –

       mBank SA z siedzibą w Warszawie

       PL 43 1140 2004 0000 3002 7996 7876 (wpłaty w PLN)

       PL 65 1140 2004 0000 3812 1740 2830 (wpłaty w EURO)

       PL 41 1140 2004 0000 3112 1740 2829 (wpłaty w USD)

       SWIFT code: BREX PL PW MBK

 

3. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca za pośrednictwem Internetu świadczy następujące usługi:

  • a) udzielanie porad prawnych    

  • b) zapewnienie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych,

  • c) przygotowywanie  opinii i analiz prawnych,

  • d) przygotowywanie projektów pism procesowych oraz umów, regulaminów, statutów i uchwał,

  • e) zapewnienie reprezentacji na etapie postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych,

  • f) dochodzenie wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

 

 4. Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi prawnej

 1. Procedura zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w zakresie usług oznaczonych w Rozdziale III. ust. 1 lit. a) – f), odbywa się wg poniżej określonej chronologii:

  • a) Usługobiorca formułuje swoje oczekiwania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej bądź za pomocą poczty elektronicznej oraz załącza w tym zakresie niezbędną dokumentacją,

  • b) opcjonalnie – Usługodawca formułuje prośbę o przesłanie dodatkowych dokumentów lub przedstawia pytania uzupełniające,

  • c) Usługodawca dokonuje wyceny usługi, która zostaje oznaczona w kwocie brutto oraz oznacza termin wykonania usługi, jeżeli termin ten jest możliwy do przewidzenia,

  • d) Usługobiorca przesyła na adres e-mail Usługodawcy akceptację oferty,

  • e) Usługobiorca otrzymuje podpisane przez Usługodawcę egzemplarze umowy i następnie jeden z egzemplarzy, po opatrzeniu go podpisem, przesyła na adres do doręczeń właściwy dla Usługodawcy,

  • f) Usługobiorca dokonuje zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na nr rachunku bankowego Usługodawcy i przesyła potwierdzenie transakcji na adres e-mail Usługodawcy,

  • g) Usługodawca przystępuje do rozpoczęcia wykonywania usługi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpływu środków na rachunku bankowym Usługodawcy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w rozdziale IX.

 

 5. Faktura VAT

 1. Usługodawca wystawia Usługobiorcy fakturę VAT po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy, w ostatnim dniu miesiąca, w którym środki wpłynęły na rachunek bankowy.

 2. Usługodawca wystawia faktury VAT w formie elektronicznej bez podpisu odbiorcy.

 3. Usługobiorca akceptuje przesyłanie dokumentów księgowych (zwłaszcza faktur, faktur korygujących, not, not korygujących) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę.

 4. Na wyraźne żądanie Usługobiorcy faktura VAT zostanie doręczona przesyłką poleconą w formie papierowej.

 5. Faktura VAT będzie przesyłana w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia.

 

 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Kodeksem Etyki Adwokackiej.

 2. Usługodawca zobowiązuje się w szczególności do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie wykonywania usługi oraz wykorzystania ich tylko i wyłącznie w celach prawidłowego wykonania umowy.

 3. Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, a także z uwzględnieniem słusznego interesu Usługobiorcy.

 4. Usługodawca ma prawo wstrzymać się z wykonaniem usługi do czasu przekazania przez Usługobiorcę wymaganych informacji i dokumentów.

 

7. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca, przed przystąpieniem do skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią, zaakceptowania oraz stosowania się do warunków Regulaminu.

 2. Niedopuszczalne jest:

  • a) wykorzystywanie przez Usługobiorcę świadczonych przez Usługodawcę usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy, w tym w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych Usługodawcy,

  • b) dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 3. Usługobiorca z należytą starannością będzie współdziałał z Usługodawcą w zakresie wykonania umowy, a w szczególności dostarczał w ustalonych z Usługodawcą terminach kompletne i prawidłowe dokumenty oraz informacje niezbędne do należytego wykonywania usługi.

 4. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych dokumentów i informacji, a także za skutki wynikające z nieprzekazania Usługodawcy dokumentów lub informacji, które miały znaczenie w danej sprawie.

 5. Przed dokonaniem wyceny usługi przez Usługodawcę, Usługobiorca ma prawo do wskazania warunków odmiennych niż zawarte w Regulaminie, według których chciałby dokonać zawarcia umowy.

 

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług.

 2. Reklamacja powinna być złożona przez Usługobiorcę w formie pisemnej na adres do doręczeń właściwy dla Usługodawcy albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy.

 3. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy wnoszącego reklamację w sposób umożliwiający jego identyfikację, a w szczególności:

  • a) imię,

  • b) nazwisko,

  • c) adres do doręczeń,

  • d) adres e-mail.

 4. Ponadto, konieczne jest wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.

 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Usługodawcy.

 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany wiadomością e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.

 

  9. Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku gdy Usługobiorcą jest konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, Usługobiorca jest uprawniony w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy do odstąpienia od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w ust. 7 i 8.

 2. Do zachowania 14 - dniowego terminu za wystarczające należy uznać wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres do doręczeń właściwy dla Usługodawcy.

 3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wywołuje skutek od chwili jego doręczenia Usługodawcy w sposób umożliwiający Usługodawcy zapoznanie się z jego treścią.

 5. W razie odstąpienia od umowy Usługodawca ma obowiązek, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w ust. 7 i 8.

 6. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Usługobiorcom, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Usługodawca wykona usługę przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym zgoda na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14 - dniowego terminu do odstąpienia od umowy zostaje wyrażona poprzez sformułowanie przez Usługobiorcę takiego żądania w formularzu kontaktowym bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 8. W przypadku gdy Usługobiorca, o którym mowa w ust. 1, odstępuje od umowy przed wykonaniem usługi, pomimo uprzednio złożonego żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przez Usługodawcę przed upływem 14 - dniowego terminu do odstąpienia od umowy, ww. Usługobiorca ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy, w szczególności z tytułu zapoznania się z dokumentacją, analizy sprawy, przygotowania kompletnej albo częściowej treści porady prawnej, opinii prawnej, umowy czy pisma procesowego etc.

 9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8, należna Usługodawcy kwota obliczana jest proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem wysokości umówionego wynagrodzenia. Pozostała kwota, jeżeli została przez Usługobiorcę uiszczona, podlega zwrotowi w terminie 7 dni kalendarzowych według sposobu oznaczonego w ust. 6.

 

 10. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa może ulec rozwiązaniu na skutek złożenia przez Usługodawcę oraz Usługobiorcę zgodnych oświadczeń woli w tym zakresie.

 2. W przypadku rozwiązania umowy zwrot wzajemnych świadczeń należnych Usługodawcy i Usługobiorcy odbywa się według zasad określonych w Rozdziale IX.

 3. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy dokumentowej. Za wystarczające uznaje się przesłanie zgodnych oświadczeń o woli rozwiązania umowy przez Usługodawcę i Usługobiorcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 11. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest przestrzegać i spełniać następujące wymagania techniczne:

  • a) posiadać podłączenie do Internetu,

  • b) posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 47.0, Opera od wersji 32, Google Chrome w wersji 44.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 10.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej,

  • c) posiadać konto poczty elektronicznej,

  • d) posiadać oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF (np. Adobe Reader).

 2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Usługobiorca, posiadało w szczególności:

  • a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

  • b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

  • c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

  • d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Javascript w przeglądarce internetowej.

12. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie z ważnej przyczyny.

 2. Zmiany w dotychczasowym Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Usługodawcy, a wszelkie wcześniejsze postanowienia w zakresie wprowadzonych zmian tracą moc.

 3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowego Regulaminu i objęcie zapisami nowego Regulaminu obowiązującej strony umowy, Usługobiorca powinien złożyć oświadczenie Usługodawcy o odmowie zgody na wprowadzenie zmian postanowień w dotychczasowym Regulaminie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Usługodawcę o wprowadzonych zmianach Regulaminu. W takim przypadku za wiążącą uważa się treść Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a regulacjami widniejącymi w umowie zawartej przez Usługodawcę z Usługobiorcą, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia umowy.

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres właściwy dla Usługodawcy.

bottom of page