top of page
Betonowa ściana

 

Powództwo przeciwegzekucyjne

​​

Wyróżniamy dwa typy spraw przeciwegzekucyjnych: powództwo opozycyjne oraz interwencyjne (występujące w wariancie egzekucji sądowej oraz administracyjnej). 

 

W przypadku powództwa opozycyjnego dłużnik może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo jego ograniczenia jeżeli:

  • przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście

  • po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia

  • małżonek, przeciwko któremu sąd rozszerzył klauzulę wykonalności (instytucja rozszerzenia klauzuli na podstawie art. 787 kpc), wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść

Tytułem egzekucyjnym może być wyrok sądu, ugoda sądowa, czy też akt notarialny. Pierwsza z powyżej opisanej sytuacji nie odnosi się jednak do wyroku sądowego, którego  nie można kwestionować co do meritum w tym trybie.

Powództwo interwencyjne dotyczy sytuacji, gdy organ egzekucyjny (np. komornik) zajmie w ramach egzekucji rzecz, która nie należy do dłużnika a do innej osoby. Właściciel może domagać się zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jego prawa. Jeżeli dłużnik kwestionuje prawo danej osoby do rzeczy, należy pozwać zarówno wierzyciela jak i dłużnika. Termin na złożenie pozwu wynosi jedynie miesiąc od momentu dowiedzenia się o naruszeniu prawa. W związku z tym należy niezwłocznie podjąć działania prawne.

Dopuszczalne jest również powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Do pozwu należy dołączyć postanowienie administracyjnego organu egzekucyjnego odmawiające żądaniu wyłączenia przedmiotu spod egzekucji. Termin na złożenie pozwu to jedynie 14 dni od doręczenia postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego, a jeżeli zainteresowany wniósł zażalenie na to postanowienie – w ciągu dni 14 od doręczenia postanowienia wydanego na skutek zażalenia.

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach przeciwegzekucyjnych. W ramach naszych usług: składamy pozew lub odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe, inne pisma, reprezentujemy Klientów na rozprawach a w razie potrzeby prowadzimy postępowania apelacyjne. W tego typu sprawach szczególnie istotny jest czas, dlatego należy jak najszybciej skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem.

bottom of page