top of page
Betonowa ściana

 

Powództwo o odszkodowanie od komornika​

​​

Zgodnie z art. 36 ustawy o komornikach sądowych komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności, przy czym Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność solidarną. Jako że mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, to konieczne będzie wykazanie:

  • powstania szkody

  • zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę (działanie komornika musi być bezprawne)

  • adekwatnego związku przyczynowego między powyższymi

Należy podkreślić, iż wina komornika lub jego świadomość co do bezprawności działania nie mają tu znaczenia. W odróżnieniu od odpowiedzialności władzy publicznej (art. 417 Kodeksu cywilnego) w przypadku pozwu przeciwko komornikowi nie ma obowiązku uzyskiwania prejudykatu - tj. wcześniejszego orzeczenia właściwego sądu lub organu, stwierdzającego bezprawność działania pozwanego. Orzeczenie sądu oddalające skargę na daną czynność komornika również nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania. 

Co więcej, strona, której skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania egzekucyjnego uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika.

Jeżeli niezgodne z prawem działania komornika lub przewlekłe prowadzenie przez niego postępowania spowodowało powstanie po Państwa stronie szkody, oferujemy nasze usługi, w ramach których ocenimy, czy w Państwa przypadku czynności komornika były bezprawne, sporządzimy pozew oraz inne pisma procesowe (w tym środki zaskarżenia) oraz zapewnimy Państwu reprezentację na rozprawach. Przed rozpoczęciem sprawy możemy także złożyć skargę na przewlekłość, jeżeli będzie to konieczne.

bottom of page