top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej jako: „RODO”), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od obowiązków dotyczących prywatności wynikających z RODO przestrzegamy także obowiązków związanych z tajemnicą adwokacką (art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze) oraz tajemnicą obrończą (art. 178 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych są:

 • adwokat Karolina Słupecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Adwokacka. Adwokat Karolina Słupecka”, ul. Grenadierów 13/27, 04-052 Warszawa oraz

 • adwokat Adrian Grochowski,  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Adrian Grochowski”, ul. K. Wyki 15/59, 01-318 Warszawa

(dalej jako: „Kancelaria”, „Administrator” lub „my”).

2. Punkt kontaktowy w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także w celu skorzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem kontakt z Kancelarią możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail slupecka@sgadwokaci.com lub grochowski@sgadwokaci.com lub drogą telefoniczną pod numerami telefonu +48 503 157 559 oraz +48 606 173 776.

 • Dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na ustalaniu, dochodzeniu, obronie przed roszczeniami.

 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe, a także inne dane osobowe przekazane Kancelarii na potrzeby realizacji świadczonych usług prawnych, dane związane z określonymi stanami faktycznymi, zawarte w udostępnionych Kancelarii dokumentach, wiadomościach etc.

 • Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

Klienci

 • Dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na ustalaniu, dochodzeniu, obronie przed roszczeniami.

 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe, a także inne dane osobowe przekazane Kancelarii na potrzeby realizacji świadczonych usług prawnych, dane związane z określonymi stanami faktycznymi, zawarte w udostępnionych Kancelarii dokumentach, wiadomościach etc.

 • Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

Pełnomocnicy, przedstawiciele, osoby wyznaczone do kontaktu

 • Dane osobowe przetwarzamy na potrzeby udzielania, wymiany informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, a także inne dane osobowe przekazane Kancelarii zawarte w udostępnionych Kancelarii dokumentach, wiadomościach etc.

 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, wymiany informacji – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odwiedzający oraz osoby kontaktujący się poprzez stronę internetową

 • W przypadku każdego wywołania strony internetowej Kancelarii, serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Powyższe dane analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania. Wynika to z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zaprezentowaniu świadczonych przez nas usług.

 • W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, dane osobowe są przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz przedstawienia świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, a także inne dane przekazane w formularzu kontaktowym.

 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, zaprezentowania świadczonych usług prawnych – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dostawcy

 • Dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na ustalaniu, dochodzeniu, obronie przed roszczeniami.

 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe.

 • Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

4. Prawa

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO każda osoba jest uprawniona do otrzymania potwierdzenia czy jej dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do tychże danych, w tym do uzyskania informacji m. in. o celach przetwarzania czy odbiorcach danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych – na podstawie art. 16 RODO osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do żądania sprostowania swoich danych osobowych ze względu na ich nieprawidłowość bądź niekompletność.

Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” – zgodnie z art. 17 RODO w określonych przypadkach osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione, to podejmiemy rozsądne działania, by poinformować innych administratorów przetwarzających ww. dane o przedstawionym żądaniu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane osobowe są przetwarzane może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeżeli kwestionuje ich prawidłowość, jeśli ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Kancelaria nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania lub jeśli osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO osoba, której dane osobowe są przetwarzane może żądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli celem żądania jest przekazanie ich innemu administratorowi, Kancelaria może przesłać plik zawierający dane osobowe bezpośrednio do niego.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane osobowe są przetwarzane może żądać od Administratora zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony w razie wykazania, że zgodne z prawem działania Administratora naruszają interesy, prawa lub wolności osoby, której dane są przetwarzane.

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę  na przetwarzanie udzieloną uprzednio. W przypadku braku odrębnej podstawy przetwarzania, Kancelaria zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych w celu, w jakim zgoda została wyrażona.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że prawa zostały naruszone w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy Administrator może wykazać, że jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać opisanych powyżej uprawnień, należy przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych we wstępie.

5. Źródła danych osobowych

Większość przetwarzanych przez Administratora danych osobowych to informacje, przekazane przez osoby, których dane dotyczą samodzielnie, z własnej woli. W niektórych przypadkach Administrator może przetwarzać dane osobowe, które jest w stanie wywnioskować na podstawie innych informacji, przekazanych dobrowolnie oraz które zastaną pozyskane w toku relacji z Administratorem. Kancelaria może również pozyskiwać dane osobowe ze źródeł ogólnodostępnych, rejestrów publicznych oraz od swoich Klientów, pełnomocników innych uczestników postępowań w związku ze świadczonymi usługami prawnymi, na potrzeby ich realizacji. Zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. d RODO obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą może podlegać ograniczeniu jeżeli dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, w tym zgodnie z ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług księgowych, informatycznych, płatniczych, audytorskich, doradczych. Wskazane podmioty mogą być odrębnymi administratorami danych osobowych, bądź podmiotami przetwarzającymi dane osobowe. W przypadku zlecenia innemu podmiotowi operacje, której istotą jest przetwarzanie danych osobowych odbędzie się to zgodnie z art. 28 oraz art. 32 RODO, to jest w ramach powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Przetwarzane dane osobowe mogą być również ujawnione organom publicznym (organom administracji, organom wymiaru sprawiedliwości), jednakże zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego nie są jednak uznawane za odbiorców danych osobowych.

7. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych.

Jeśli jednak w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, przekazywanie danych może odbywać się na podstawie:

 • decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO),

 • z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania czy zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO),

 • z wykorzystaniem wiążących reguł korporacyjnych (art. 47 RODO),

 • po uwzględnieniu właściwych wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).

8. Pliki „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies” zwane również potocznie „ciasteczkami”. Pliki „cookies” to informacje zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie) za pośrednictwem przeglądarki www. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi, na którym osadzona jest nasza strona internetowa na odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym komputerem. Informacje te co do zasady nie stanowią danych osobowych, jednak mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia określonych funkcji, takich jak:

 • rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej,

 • weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki,

 • personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,

 • dostosowywania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników,

 • rekomendacji treści, rozmiaru czcionki itp.

Pliki „cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Przeglądarki www domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniach końcowych – odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej pozwalające na wykorzystywanie plików „cookies” traktowane są jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osoby przeglądające naszą stronę internetową mogą dokonać właściwej konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskiwać informacje o przesłaniu takiego pliku na swoje urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez naszą stronę internetową, włącznie z możliwością zablokowania jego pełnego działania.

Oprócz wskazanych powyżej celów związanych z konfiguracją i poprawnym wyświetlaniem strony internetowej wykorzystujemy pliki „cookies” w celu monitorowania działalności użytkowników w serwisie (wejść, sposobów poruszania się po stronie internetowej) za pomocą narzędzi udostępnionych przez firmę Google LLC (Google Analytics). Więcej informacji na temat plików „cookies” wykorzystywanych w ramach usług Google LLC dostępne jest tutaj: https://policies.google.com/?hl=pl.

9. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z potrzeb dostosowywania do zmian w przepisach, aktualizacji standardów prywatności.

bottom of page