top of page

Kredyt frankowy a upadłość Getin Noble Bank – aktualna sytuacja kredytobiorcy

21 sierpnia 2023 r. zakończył biec termin na zgłaszanie wierzytelności wobec postawionego w stan upadłości likwidacyjnej Getin Noble Bank.

  • Czy koniec tego terminu oznacza, że kredytobiorca, który swojej wierzytelności nie zgłosił, utracił już bezpowrotnie taką możliwość?

  • Czy istnieją inne sposoby na skuteczne dochodzenie swoich praw?


Udzielając, niejako zbiorczej, odpowiedzi na sformułowane wyżej pytania, należy wskazać przede wszystkim, że absolutnie nie jest jeszcze za późno, aby podjąć skuteczne działania wobec upadłego Banku i to zarówno w postępowaniu upadłościowym jak i w postępowaniu przed sądem powszechnym.

 

Upływ terminu na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, co do zasady, niesie dla kredytobiorcy wyłącznie tę negatywną konsekwencję, że jest on zobowiązany ponieść zryczałtowaną opłatę od wniosku w wysokości - wg stanu na dzień pisania artykułu - 1.119,34 zł (są też co prawda inne ujemne implikacje, biorąc jednak pod uwagę stan posiadanych przez upadłego aktywów, nie są one istotne w praktyce). W otwartym terminie do zgłoszenia wierzytelności, tj. do 21.8.2023 r. takie wniosek był zwolniony z ww. opłaty.


Co jednak w przypadku braku dokonania zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu przed syndykiem? Zaniechanie tej czynności może doprowadzić do sytuacji, w której syndyk będzie dochodził od kredytobiorcy zwrotu wypłaconego kapitału kredytu, a kredytobiorca nie będzie skutecznie mógł przeciwstawić takiemu żądaniu własnych wierzytelności w postaci spłaconych na rzecz Banku świadczeń w toku wykonywania umowy. Dlatego właśnie tak bardzo istotnym jest, aby rekomendowane działania podjąć i zabezpieczyć swoje interesy.


Niezależnie od zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu przed syndykiem (co bardzo istotne – połączonym ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu), kredytobiorca powinien wystąpić na drogę postępowania sądowego z powództwem o ustalenie nieważności umowy kredytu. W toku takiego postępowania wysoce zasadnym jest przy tym złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kapitałowo – odsetkowych na czas trwania postępowania.


Należy przy tym pamiętać, że oba ww. tryby (zdaniem większości) są w pełni kompatybilne i w sposób najpełniejszy zabezpieczają interesy kredytobiorcy.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page