top of page
Betonowa ściana

 

Skarga na przewlekłość

W przypadku, gdy postępowanie (czy to cywilne, karne, administracyjne, egzekucyjne, czy upadłościowe) trwa bardzo długo a sąd nie podejmuje żadnych merytorycznych działań strona może wnieść skargę na przewlekłość do sądu wyższej instancji. Zastosowanie znajdą tu przepisy dotyczące zażaleń w danej procedurze. Uznając skargę za zasadną sąd może wyznaczyć odpowiednie działania oraz termin do ich podjęcia, a także (na wniosek) zasadzić na rzecz skarżącego sumę pieniężną w wysokości od 2000 do 20 000 złotych. Strona, której skargę uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika.

W niektórych sytuacjach warto poważnie rozważyć skargę na przewlekłość. W wielu sprawach już samo jej złożenie powoduje, że sąd zajmujący się sprawą Klienta zaczyna podejmować merytoryczne decyzje. Często także otwiera to drogę do dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa. Kancelaria ma szerokie doświadczenie w składaniu skarg na przewlekłość. Możemy doradzić Państwu, czy w danej sprawie skarga ma szanse powodzenia, a następnie przygotować ją i złożyć do sądu. W razie konieczności przygotujemy także dalsze pisma procesowe i zapewnimy reprezentację. 

bottom of page