top of page
Betonowa ściana

 

Upadłość konsumencka

​​

Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej również mogą ogłosić upadłość, tak zwaną upadłość konsumencką. Postępowanie inicjuje wniosek składany przez dłużnika lub wierzyciela. Co do zasady w ramach postępowania wierzytelności zaspokaja się z majątku upadłego (a jeżeli ten pozostaje w związku małżeńskim - także z majątku wspólnego małżonków). Rozdzielność majątkowa będzie skuteczna względem masy upadłościowej jedynie, jeżeli została wprowadzona przed postępowaniem upadłościowym (najczęściej 2 lata wcześniej). Dodatkowo nie wszystkie zobowiązania zostaną umorzone (np. zobowiązania alimentacyjne, kary grzywny, obowiązek naprawienia szkody itp.).

 

Jak widać, upadłość konsumencka to nie tylko sposób na oddłużenie i zapewnienie sobie nowego startu. Wiąże się ona także z poważnymi niedogodnościami, jak na przykład utrata mieszkania, czy narażenie małżonka, który wniosku nie złożył, na konieczność spłaty całości kredytów zaciągniętych wspólnie. W konsekwencji decyzję w tej materii należy bardzo dokładnie przemyśleć, rozważając także inne opcje (jak negocjacje z wierzycielami). Kancelaria dokładnie przeanalizuje Państwa sytuację, wskazując na najbardziej optymalne rozwiązania. W ramach postępowania proponujemy kompleksowe usługi: złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i innych pism procesowych, zapewnienie reprezentacji w całym postępowaniu upadłościowym oraz złożenie środków zaskarżenia, jeżeli będzie to wskazane. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt.

bottom of page