top of page
Betonowa ściana

 

Uprowadzenie dziecka za granicę​

W przypadku bezprawnego uprowadzenia dziecka za granicę zastosowanie znajdą przepisy Konwencji haskiej z 25 października 1980 r. Za bezprawne uznaje się działanie, jeżeli zaistniały następujące przesłanki:

  1. bezpośrednio przed uprowadzeniem;nastąpiło naruszenie prawa do opieki, przyznanego określonej osobie indywidualnie lub wspólnie z inną osobą na mocy ustawodawstwa państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu

  2. prawo to w chwili uprowadzenia, było skutecznie wykonywane lub byłoby skutecznie wykonywane gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie.

W tego typu sprawie sąd nie rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, ani miejscu zamieszkania dziecka, a jedynie dąży do przywrócenia stanu zgodnego z prawem (sprzed naruszenia). Co więcej, państwo, w którym dziecko przebywa może w niektórych sytuacjach odmówić jego wydania (art. 12 i 13 Konwencji). Stanie się tak m. in., gdy wniosek o wydanie dziecka wpłynie do organów państwa, w którym dziecko przebywa po upływie roku od jego uprowadzenia. Dziecko powinno zostać wydane nawet po upływie roku, chyba że zostanie ustalone, że dziecko przystosowało się już do nowego środowiska. Jako że rok zamieszkiwania w innym kraju zazwyczaj pozwala przystosować się do nowych warunków, to w praktyce często spotkamy się z odmową wydania dziecka w przedmiotowej sytuacji.

 

Z uwagi na powyższe ze złożeniem odpowiedniego wniosku nie należny zwlekać. Nasza Kancelaria zapewni doradztwo prawne oraz reprezentację przed polskimi organami sądowymi i administracyjnymi. 

bottom of page