top of page
Betonowa ściana

 

Uznanie wyroku zagranicznego

Niektóre wyroki zagraniczne wymagają uznania na terytorium RP w procedurze sądowej. W sprawach związanych z obywatelstwem, najczęściej konieczne jest uznawanie wyroków rozwodowych, aby wzmianka o rozwodzie została wpisana do aktu małżeństwa (często rejestracja wszystkich małżeństw i rozwodów jest wymagana przez konsulaty przy wydawaniu paszportów). Droga sądowa jest niezbędna przy wyrokach wydanych na terenie państw UE przed 1 maja 2004 r. lub w innych państwach przed 1 lipca 2009 r. Nowsze wyroki mogą być wpisane do aktu małżeństwa bezpośrednio przez kierownika USC, choć zdarza się, że i w takim przypadku organ odmawia rejestracji (np. gdy w innym kraju rozwód został orzeczony przez organ administracji publicznej - jak m. in. w Japonii).

Do wniosku należy załączyć oryginał lub poświadczoną kopię orzeczenia zagranicznego wraz z tłumaczeniem przysięgłym oraz dokument, z którego wynika prawomocność orzeczenia (decree absolute). Jeżeli mają Państwo problem z uzyskaniem potwierdzenia prawomocności, możemy również zapewnić Państwu pomoc prawników zagranicznych. Dodatkowo uzyskamy tłumaczenia przysięgłe oraz poświadczenia dokumentów. Po zakończeniu procedury zwrócimy się do USC o wydanie Państwa aktu małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie. Oferujemy kompleksowa usługę całego postępowania.

bottom of page