top of page

Uznanie za obywatela

Uznanie za obywatela państwa, w którym od kilku lat przebywasz i pracujesz, znacznie ułatwia codzienne funkcjonowanie i dla wielu osób jest powodem do radości. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak uzyskać obywatelstwo polskie i prawidłowo przejść przez wszystkie procedury, skorzystaj z profesjonalnego wsparcia. Z pomocą prawników z kancelarii SG Adwokaci poradzisz sobie z formalnościami i zwiększysz swoje szanse na pozytywną decyzję!

W jaki sposób można uzyskać obywatelstwo polskie – wymogi formalne

Uznanie za obywatela jest procedurą administracyjną, toczącą się przed urzędem wojewódzkim. Art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim określa różne przesłanki dla różnych grup, jednakże co do zasady przed uzyskaniem obywatelstwa polskiego wnioskodawca musi przebywać na terytorium RP legalnie (na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu), nieprzerwanie przez określony czas (w zależności od przypadku jest to okres od roku do 10 lat).

Jakie są pozostałe formalne warunki uzyskania obywatelstwa polskiego? Dla większości podmiotów ustawa wprowadza konieczność wykazania posiadania w Polsce stabilnego i regularnego źródła dochodu oraz tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Co więcej, cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego (z wyjątkiem cudzoziemców małoletnich), musi wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie co najmniej B1. Przed rozpoczęciem procedury konieczne jest także umiejscowienie aktów urodzenia i małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego. Organ wyda pozytywną decyzję, jeżeli wnioskodawca spełnia powyższe warunki i jednocześnie nabycie przez niego obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jak można uzyskać obywatelstwo – przebieg procedury

Pierwszym krokiem, który pozwoli Ci rozpocząć procedurę uzyskania obywatelstwa polskiego, jest złożenie stosownego wniosku w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania. W przypadku osób małoletnich pismo przygotowują ich opiekunowie prawni lub przedstawiciele. Wnioskodawca powinien również przygotować:

  • poświadczoną kopię wszystkich stron paszportu (posiadanych paszportów) lub dokumentu podróży,

  • poświadczoną kopię karty pobytu lub kopię dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,

  • poświadczoną kopię decyzji zezwalającej na pobyt w Polsce,

  • odpisy aktu urodzenia i aktu małżeństwa,

  • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu i tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego,

  • ewentualne dokumenty poświadczające obywatelstwo polskie członków rodziny – współmałżonka lub wstępnych lub poświadczoną kopię Karty Polaka,

  • aktualną fotografię,

  • urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego,

  • oświadczenie o wyjazdach z Polski,

  • oryginały wszystkich dokumentów do wglądu.

W przypadku wnioskowania o uzyskanie obywatelstwa polskiego przez dziecko należy przygotować odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na uznanie dziecka za obywatela polskiego założone przed wojewodą lub konsulem. W przypadku dzieci, które ukończyły 16 lat, wymagana jest również ich zgoda na uznanie obywatelstwa.

Uznanie obywatelstwa polskiego – jakie trudności możesz napotkać?

Nawet jeżeli poprawnie przygotujesz całą niezbędną dokumentację, nie zawsze decyzja o uznaniu za obywatela będzie pozytywna. Powodem odmowy może być założenie, że uznanie obywatelstwa może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Co to oznacza w praktyce?

Warunki uzyskania obywatelstwa polskiego uniemożliwiają uznanie za obywatela osób, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem w sprawie karnej. W wielu przypadkach wystarczy jednak wszczęcie postępowania karnego – oznacza to, że nawet podejrzani o przestępstwa mogą napotkać trudności. W niektórych przypadkach przesłanką do odmowy jest również warunkowo umorzone postępowanie lub zatarcie skazania. Chociaż oficjalnie każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, często wnioski osób, które w przeszłości miały problemy z prawem, są automatycznie odrzucane. W takim przypadku konieczne jest przekonanie organów decyzyjnych, że przeszłe postępowania nie są jednoznacznym dowodem na to, że uznanie obywatelstwa może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – pomoc prawna

Jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób uzyskać obywatelstwo polskie, by uniknąć zbędnego stresu, popełnienia błędów, czy niedopełnienia formalności, skorzystaj z profesjonalnego wsparcia na każdym etapie postępowania. Przeanalizujemy szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji i poinformujemy Cię, czy warto rozpoczynać starania o uzyskanie obywatelstwa. Jeżeli nie, podpowiemy, na jakie czynności możesz się zdecydować.

Nasze doradztwo będzie również przydatne w przypadku odmowy uznania za obywatela i odwoływania się od tej decyzji. Samodzielnie możesz mieć problem ze zmianą orzeczenia, jednak doświadczeni prawnicy opracują dla Ciebie strategię, która znacznie podniesie Twoje szanse na sukces.

Kancelaria SG Adwokaci oferuje kompleksowe wsparcie w sprawach o uzyskanie obywatelstwa polskiego. Wiedza teoretyczna oraz doświadczenie pozwolą nam przeprowadzić Cię przez cały proces, skompletować niezbędną dokumentację i prawidłowo wypełnić wnioski. Powierzenie nam prowadzenia sprawy pozwoli Ci uniknąć osobistych wizyt w urzędzie, a jeżeli nawet będzie to konieczne, to możesz liczyć na nasze wsparcie i towarzystwo podczas spotkania z urzędnikiem. Możesz liczyć również na profesjonalne doradztwo i cenne wskazówki, które pozwolą Ci odpowiednio się przygotować do złożenia wniosku. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji zapewnimy również wsparcie podczas wyrabiania polskiego dowodu osobistego oraz paszportu.

Podczas rozwiązywania spraw związanych z obywatelstwem, reprezentujemy Klientów z całego świata. Nasze usługi świadczymy zarówno stacjonarnie w warszawskich kancelariach, jak i zdalnie. Nie musisz zatem wychodzić z domu, by uzyskać pomoc.

Jak uzyskać obywatelstwo polskie? Podpowiemy!

Poszukując informacji o tym, jak uzyskać obywatelstwo polskie, nie zmagaj się samodzielnie z wszystkimi formalnościami. Aby uniknąć trudności i sprawnie przygotować wszystkie dokumenty, zdecyduj się na profesjonalne doradztwo i wsparcie doświadczonych specjalistów z kancelarii SG Adwokaci.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby – sprawę każdego Klienta rozpatrujemy indywidualnie, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty!

bottom of page