top of page
Betonowa ściana

 

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie

Zatrzymanie

Jednym z najważniejszych praw zatrzymanego jest prawo do kontaktu z adwokatem. W nagłej, stresującej sytuacji zatrzymania możliwość uzyskania pomocy profesjonalisty jest niezwykle istotna. Należy pamiętać, że po zatrzymaniu następuje pierwsze w sprawie przesłuchanie, które może zaważyć o dalszych losach postępowania.

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego osoba zatrzymana powinna niezwłocznie zostać poinformowana o podstawach zatrzymania oraz o przysługujących jej prawach. Podstawowym jest prawo do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym. Jeżeli zatrzymany nie zna numeru do adwokata, powinien zażądać zawiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej, która będzie mogła poszukać pomocy prawnej i udzielić tymczasowego upoważnienia do obrony. Dodatkowo zatrzymany ma prawo do:

  • bycia wysłuchanym

  • składania oświadczeń oraz odmowy złożenia oświadczeń

  • obecności tłumacza, jeżeli nie włada językiem polskim w stopniu wystarczającym

  • dostępu do pierwszej pomocy medycznej

  • otrzymania odpisu protokołu zatrzymania

  • złożenia zażalenia na zatrzymanie

Zatrzymany powinien zostać zwolniony niezwłocznie po ustaniu przyczyny zatrzymania lub po upływie 48 h. Czasem okres ten przedłuża się o kolejne 24 h. W tym czasie sąd może wydać postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.  W przeciwnym przypadku zatrzymany nie może być dalej przetrzymywany.

 

Zatrzymanemu przysługuje prawo do złożenia zażalenia do sądu, który sprawdzi zasadność, legalność oraz prawidłowość zatrzymania. Niestety termin wynosi jedynie 7 dni od momentu zatrzymania, dlatego należy jak najszybciej podjąć konieczne kroki.

Nasza Kancelaria zapewnia pomoc w sytuacjach nagłych. Jesteśmy dla Państwa dostępni przez całą dobę pod numerem +48 503 157 559. Jeżeli nie będziemy dostępni w danej sytuacji dołoży,y wszelkich starań, aby zaproponować Państwu innego doświadczonego adwokata. Zapewniamy kontakt telefoniczny i udzielenie wstępnej porady prawnej, jak również bezpośredni kontakt i udział w przeszlochaniu (na terenie Warszawy). Oferujemy również sporządzenia zażalenia na zatrzymanie.

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe zatrzymanie jest izolacyjnym środkiem zapobiegawczym, który związany jest dla podejrzanego/oskarżonego z najbardziej daleko idącymi skutkami. Stosuje się go, gdy istnieje obawa matactwa procesowego a inne środki nie mogą zabezpieczyć postępowania w stopniu wystarczającym.

Stosując ten środek sąd (bo jedynie sąd jest organem właściwym) ma obowiązek poinformować o tym osobę najbliższą dla podejrzanego. Adwokat może reprezentować osobę pozbawioną wolności na podstawie tymczasowego upoważnienia udzielonego przez dowolną osobę - w tym członka rodziny podejrzanego. Ustanowiony obrońca może przede wszystkim dokonać wstępnych ustaleń (gdzie podejrzany przebywa, jakie są przeciwko niemu zarzuty, jakie czynności są planowane w sprawie), pomóc w odzyskaniu zatrzymanych przedmiotów oraz w kontakcie z rodziną. Przede wszystkim jednak zaplanuje on kolejne kroki w postępowaniu właściwym oraz złoży odpowiednie pisma procesowe, w szczególności:

  • zażalenie na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania

  • wniosek o uchylenie lub zmianę aresztowania na inny, nieizolacyjny środek zapobiegawczy (np. poręczenie),

a następnie będzie reprezentował podejrzanego w trakcie posiedzeń aresztowych. W sytuacji przedłużającego się, nieuzasadnionego aresztowania możemy złożyć także skargę na przewlekłość, a następnie skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Dysponujemy szerokim doświadczeniem w sprawach związanych zarówno z zatrzymaniem, jak i tymczasowym aresztowaniem. Udział adwokata w tego typu czynnościach jest szczególnie istotny. Jeżeli poturbują Państwo pilnej pomocy prosimy o kontakt.

bottom of page