top of page

Uznanie za obywatela, a bezpieczeństwo i porządek publiczny

Zaktualizowano: 29 cze 2023

Zgodnie z art. 31 pkt 2 ustawy o obywatelstwie polskim cudzoziemcowi odmawia się uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdy nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to pojęcie nieostre, którego interpretacji dokona w każdym przypadku organ rozpatrujący sprawę.


Co w praktyce może jednak oznaczać zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego? Doświadczenie wskazuje, iż problem z uzyskaniem pozytywnej decyzji będą miały wszystkie osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem w sprawie karnej. Ale to nie wszystko - samo wszczęcie postępowania karnego może wystarczyć, aby zniweczyć szanse na uznanie za obywatela. Znane są sytuacje, w których decyzja odmowna była uzasadniona faktem przedstawienia wobec wnioskodawcy zarzutów w postępowaniu przygotowawczym.


Przed problemami nie chroni nas także warunkowe umorzenie postępowania, ani zatarcie skazania. Informacje o wyroku nie zostaną wprawdzie zawarte w zaświadczeniu o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, jednakże wciąż będą przechowywane w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (art. 24 ust. 1 pkt 2) Osoba,której dane dotyczą,może wystąpić z wnioskiem do administratora o niezwłoczne usunięcie danych osobowych. Dane zostaną usunięte jedynie w przypadku gdy zostały one zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów ww. ustawy. Jest to więc zadanie trudne, które może zakończyć się niepowodzeniem.


Powyższe nie oznacza, iż osoby, które miały wcześniej problemy z prawem definitywnie nie uzyskają decyzji o uznaniu za obywatela. Każda sprawa powinna zostać indywidualnie oceniona z puntu widzenia realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, czy porządku publicznego. Z pewnością należy jednak dokładnie wyjaśnić organowi dlaczego, pomimo skazania (czy uzyskania statusu podejrzanego/oskarżonego) w naszym przypadku nie zachodzą przesłanki negatywne. Niestety w sprawach tego typu często stosowany jest automatyzm, w wyniku którego każda osoba, której dane znajdą się w KSIP otrzymuje odmowę uznania za obywatela. Warto wtedy skontaktować się z prawnikiem i przemyśleć możliwość złożenia odwołania lub później skargi do sądu administracyjnego.

18 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page